Načítání obsahu...

MS technik spol. s r.o. se hlásí ke své odpovědnosti za trvalé zlepšování životního prostředí. Zavedením ekologicky orientovaného řízení deklarujeme, že ekologická hlediska se stávají, tak jako hlediska kvality, součástí strategie vrcholového řízení společnosti. Přijetím politiky se dobrovolně přihlašujeme k činnostem, které aktivně ovlivňují zlepšování ŽP ve společnosti i v regionu. Vedení společnosti si uvědomuje, že ekologičnost a bezpečnost svých výrobků a výroby, určuje postavení firmy na trhu a její vztah ke konkurenci.

a0672de9f84008d9385e3ea68f1cba655906304e5bc50.jpg
8f1ae27449071d0dda4ceaafd5a855f0578c91efb266d.jpg
  • Zahrneme hlediska životního prostředí do všech fází životního cyklu našich výrobků od jejich vývoje, výroby a uvedení na trh až do jejich likvidace.

  • Náš závazek zahrnuje úsporné zacházení se surovinami, chemickými látkami a energiemi. Snižujeme jejich spotřebu. Poskytneme zaměstnancům, veřejnosti a zákazníkům informace, jak s nimi nakládat, aby nebylo ohroženo životní prostředí, jejich zdraví a bezpečnost.

  • Snížíme nebo zamezíme vypouštění znečišťujících látek do složek životního prostředí (ovzduší, půda, voda). Vyrábíme tak, aby dopad na životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců byl minimální. Snížíme objem produkovaných odpadů a jejich využitím a recyklací zpomalíme čerpání surovinových zdrojů. Dáme stejnou prioritu životnímu prostředí, ochraně zdraví a bezpečnosti jako ekonomickým hlediskům.

  • Dodržujeme závazné povinnosti pro oblast ochrany ŽP a klademe velký důraz na dodržování shody s odpovídajícími environmentálními právními a jinými environmentálními požadavky, které se na společnost vztahují. Závazné povinnosti   jsou rozpracovány na provozy společnosti.

  • Neustále zlepšujeme systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti. Vedeme registr významných environmentálních aspektů, identifikujeme zdroje a rizika, které mohou způsobit havárii, ohrozit životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Na likvidaci případných havárií máme připraveny havarijní plány, dokumentované informace a prostředky.

  • Spolupracujeme s orgány státní správy, svými partnery, zákazníky, dodavateli materiálů zboží a služeb. Vyžadujeme od nich, aby jejich přístup k životnímu prostředí, k ochraně zdraví a bezpečnosti byl v souladu s našimi zásadami.

  • Posilujeme odpovědnost zaměstnanců za ochranu životního prostředí, vlastního zdraví a vyžadujeme jejich spolupráci při zvyšování úrovně ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Informujeme je o záměrech společnosti ke zvyšování úrovně ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví zaměstnanců a sociálních podmínek zaměstnanců.